Нуждата от нас

Нашата мисия

 

Явлението деца и юноши на улицата в Източна Европа се появи в края на 80-те години на ХХ век като резултат от неблагоприятната икономическа ситуация в региона. Повечето от децата и юношите на улицата в България са от ромски произход, като само в София те са няколкостотин.

Трудно е да се определи точният брой на бездомните деца и юноши в страната.

 

Всеки ден децата и юношите на улицата са изправени пред:

☹ липсата на дом

☹ глад и недохранване

☹ заболявания поради отсъствие на медицински грижи

☹ липса на подкрепа и съвет от страна на възрастните

 

На улицата те често са подложени на:

☹ насилие

☹ експлоатация

☹ дискриминация.

Да защитаваме правата на децата и юношите, които живеят и работят на улицата и да допринасяме за осигуряване на достойни условия за тяхното физическо, умствено, морално и социално развитие. Да работим за тяхната реинтеграция в обществото чрез взаимодеиствие с утвърдени обществени институции.

Сдружение Деца и юноши е създадено през 2002г. в служба на обществото и има задача да улеснява познаването и ползването на гражданските права и задължения на децата, младите хора и семействата в ситуация на риск. Ние им помагаме да придобият умения за справяне с конкретни житейски ситуации в областта на образование, здравеопазване, пазар на труда, намиране на подслон. Обучаваме, информираме, насочваме, подкрепяме емоционално, застъпваме се за тях пред институции. Работим по програми за превенция на насилието с деца и юноши, осигуряваме  институционална закрила и защита на децата, пострадали от домашно насилие или жертви на трафик. Популяризираме нашия практически опит чрез обучение на доброволци, студенти и партньори.

Младите хора от доброволческия клуб към сдружението обучават своите връстници относно тяхното сексуално и репродуктивно здраве.

 

Центрове

Новини

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

ИНТЕГРАЦИЯ 16+

КРИЗИСЕН

ЦЕНТЪР

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА

С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

ЦЕНТЪР ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Център за социална рехабилитация и интеграция 16+

 

Съществува от 2014г., продължавайки работата на Дневен център 16+.

 

Центърът е комплекс от услуги, които целят да осигурят включваща, приемаща и стимулираща индивидуалното развитие среда. Наша мисия е да подпомагаме деца, млади хора и семейства в риск от социално изключванеда изградят за себе ди максимално самостоятелен, независим и пълноценен живот. Предлагаме социални и психологически консултации, протичащи по предварително изготвена програма за социално включване, съобразена със специфичните потребности на всеки, потърсил нашата подкрепа.

 

Клиентите на ЦСРИ имат възможност да се възползват от логопедична диагностика и терапия, психологическа подкрепа, рехабилитация, правно-юридически консултации, както и неформално образование за деца в неравностойно положение.

Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов” за деца преживели насилие и жертви на трафик

 

От месец декември 2012 година Сдружение „Деца и юноши” управлява услугата Кризисен център в град София. Капацитетът на центъра е 22 деца. В рамките на тази услуга се реализират: Подслон и закрила; Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки, санитарно-хигиенни услуги; Здравна помощ – профилактика и лечение; Психологическа помощ /при нужда чрез външни консултанти и лечение/, психологическа подкрепа /индивидуална и групова работа/, занимания за психомоторно развитие; Кризисната интервенция; Училищна подкрепа, професионално ориентиране и мотивация; Записване и връщане в съответния образователен клас; Оказване на подкрепа при усвояване на учебния материал и явяване на изпити; Сътрудничество с педагозите и педагогическите съветници и психолози в съответните училища, в които са записани децата; Обучителни програми в ателиетата по интереси – “Музика”, “Изкуства” Компютърен клуб и извънкласни занимания за децата-ученици; Работа със семействата и други значими възрастни в живота на детето.

Център за работа с деца на улицата „Вяра, Надежда и Любов”

 

Център” Вяра, Надежда, Любов” е създаден през 1995 г. от Фондация „Свободна и демократична България” - един от учредителите на Сдружение “деца и юноши”, както и британската благотворителна организация ChildHope UK.

 

Като приемник на този център през 2009 г. започва да функционира Център за работа с деца на улицата. За шест години Центърът е работил с над 250 деца, а също и с представители на тяхното обкръжение. Той е комплекс от социални услуги в общността, които се предоставят за определен срок под формата на дневна грижа. В рамките на тази услуга се реализират следните грижи и дейности: мобилна социална работа, осигуряване на базовите потребности на детето/хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги, осигуряване на здравна и дентална помощ, социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства, психологическа подкрепа, училищна подкрепа, обучителни програми, рехабилитационни програми, семейно консултиране и подкрепа, административни услуги.

Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск

 

За периода 2011 – 2013 година центърът е работил и подкрепил над 140 деца и над 90 семейства.  В рамките на тази услуга се реализират: Откриване и опознаване на потребностите на децата в риск и техните семейства; Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение; Семейно консултиране и подкрепа; Превенция на насилието; Група за самопомощ на млади майки и бременни жени; Семейно планиране; Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; Придружаване на деца в училище.

 • 29 Март 2016г.

  Почина Ивон, една прекрасна жена – съпругата на Дими Паница. Тя, заедно с него е основател, на Фондация „Свободна и демократична България“, на центровете „Вяра, Надежда, Любов“ и Дневен младежки център „16+“. Огромна благодарност за любовта и безценната подкрепа. Тя беше истинско вдъхновение за нас.

  Поклон! Почивай в мир, мила Ивон!

  Ще те помним винаги!

 • 2 Март 2016г.

  Нов отворен образователен ресурс /OER/ за методологията на социалната работа на терен/социалната работа на улицата. OER е иновативен подход, който би могъл да се прилага за преподаване, обучение или научни изследвания. OER е за всички, които са готови да споделят и създават знание по различни проблеми, свързани със социална работа на улицата/ социалната работа на терен/.

   

  Безплатен достъп: www.streetworkinstitute.org/elearning/

 • 1 Март 2016г.

  Очаквайте през лятото новата изложба на Сдружение “Деца и юноши” “ДЕТСТВО БЕЗ АДРЕС”.

  Изложбата ще представи 32 пана с фотографии, които показват уловени мигове от живота на деца в риск, с които Сдружение „Деца и юноши" работи през последните години. Основен фокус се поставя на това, че децата, които живеят и растат при изключително тежки условия, също могат да имат своите постижения и да се развиват добре, ако имат тази възможност.

  Фотографии: Николай Миланов и Татяна Лазова

 • 6 Януари 2016г.

  Сдружение "Деца и юноши" проведе изследване в град София, в рамките на проект “Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”.

  Проектът се изпълнява от Сдружение „Шанс и закрила” – Хасково, заедно с 3 пилотни НПО от социалната сфера: Сдружение „Деца и юноши” – София, Сдружение „Гаврош” – Варна, и Сдружение „Център Мария” – Горна Оряховица.

Благодетели и програми, по които работим

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: